Λαμβάνοντας υπόψιν την πανδημία του κορονοϊού, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να παρατείνει την ημερομηνία για υποβολή προτάσεων για το Βραβείο Ευρωπαίου Πολίτη 2020 μέχρι την 30η Ιουνίου 2020.

Υπενθυμίζεται πως το Βραβείο αυτό απονέμεται σε πολίτες, ομάδες, σωματεία ή οργανώσεις για έργα που έχουν πραγματοποιήσει και μέσω των οποίων έχουν επιδείξει εξαιρετικά επιτεύγματα ή/και εξαιρετική προσήλωση στους ακόλουθους τομείς:

  • δραστηριότητες για την προαγωγή καλύτερης αμοιβαίας κατανόησης και στενότερης σύνδεσης μεταξύ των πολιτών των κρατών μελών ή για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής ή διεθνικής συνεργασίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
  • δραστηριότητες ή δράσεις πολιτών που εμπλέκονται σε μακροπρόθεσμη, διασυνοριακή ή διεθνική πολιτιστική συνεργασία που συμβάλλει στην ενίσχυση ενός ευρωπαϊκού πνεύματος·
  • έργα που συνδέονται με το εκάστοτε Ευρωπαϊκό Έτος·
  • δραστηριότητες που εκφράζουν συγκεκριμένα τις αξίες που απορρέουν από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο σχετικό κείμενο για την παράταση της ημερομηνίας υποβολής προτάσεων, αναφέρεται επίσης πως είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτες φέτος προτάσεις που αφορούν δράσεις σχετικά με την αντιμετώπιση της πανδημίας και των συνεπειών της.

Φετινή καινοτομία του θεσμού είναι ότι προτάσεις μπορούν να υποβάλουν, εκτός από τους Ευρωβουλευτές, και πολίτες, ομάδες, σωματεία ή οργανώσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι προτάσεις μπορούν να αφορούν πολίτες που είναι είτε υπήκοοι κράτους μέλους της ΕΕ είτε υπήκοοι τρίτης χώρας οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στην επικράτεια της Ένωσης κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους ή του ορισμού άλλου υποψηφίου από αυτούς.

Επίσης, επιλέξιμοι για το Βραβείο είναι ομάδες, σωματεία και οργανώσεις με νομική προσωπικότητα εφόσον είναι καταχωρισμένες σε κράτος μέλος της ΕΕ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους ή του ορισμού άλλου υποψηφίου από αυτές. Οι ομάδες, τα σωματεία και οι οργανώσεις χωρίς νομική προσωπικότητα είναι επιλέξιμες για το Βραβείο εάν ο υπεύθυνος του έργου και ο εκπρόσωπος της ομάδας/σωματείου/οργάνωσης είναι υπήκοοι κράτους μέλους της ΕΕ ή υπήκοοι τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα σε κράτος μέλος της ΕΕ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους ή του ορισμού άλλου υποψηφίου από αυτές. Για λόγους επιλεξιμότητας ομάδων/σωματείων/οργανώσεων χωρίς νομική προσωπικότητα, ο υπεύθυνος του έργου και ο εκπρόσωπος της ομάδας/σωματείου/οργάνωσης μπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο.

Για την υποβολή προτάσεων καθώς και τυχόν ερωτήσεις σχετικά με το Βραβείο παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στην αρμόδια υπηρεσία, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: CitizensPrize@europarl.europa.eu