Πρακτική Άσκηση

Επιθυμώντας να συμβάλει στην ευρωπαϊκή διαπαιδαγώγηση και την επαγγελματική επιμόρφωση των πoλιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τους επιτρέψει να ενημερωθούν καλύτερα για τη φύση και το έργο του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσφέρει ορισμένα είδη περιόδων άσκησης και «επισκέψεων μελέτης» στους κόλπους της Γενικής Γραμματείας του.

Αυτές οι περίοδοι άσκησης μπορεί να είναι αμειβόμενες ή μη αμειβόμενες και χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες: γενική, δημοσιογραφίας, για μεταφραστές και (σε πολύ περιορισμένη έκταση) για διερμηνείς συνεδρίων.

Κάθε χρόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσφέρει αμειβόμενη πρακτική άσκηση σε 1.800 άτομα, με έναρξη τον Μάρτιο ή τον Οκτώβριο. Αυτή την περίοδο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δέχεται αιτήσεις για έναρξη πρακτικής άσκησης τον Μάρτιο του 2020.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι πτυχιούχοι και να γνωρίζουν καλά δύο από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δυο φορές τον χρόνο η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή προσφέρει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης συνολικής διάρκειας 5 (πέντε) μηνών σε αποφοίτους Πανεπιστημίων που έχουν υπηκοότητα ενός από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίσης και σε έναν αριθμό αποφοίτων Πανεπιστημίων από κράτη που δεν είναι μέλη της Ένωσης.

Αυτές οι περίοδοι πρακτικής άσκησης προσφέρουν μια ευκαιρία απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας σε κάποιο από τα τμήματα της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής. Οι περίοδοι πρακτικής άσκησης ξεκινούν στις 16 Φεβρουαρίου και στις 16 Σεπτεμβρίου κάθε έτους και πραγματοποιούνται στις Βρυξέλλες.

Ο Διαμεσολαβητής προσφέρει την δυνατότητα πρακτικής άσκησης, δύο φορές ετησίως, πρωτίστως σε απόφοιτους νομικης σχολής. Η πρακτική άσκηση λαμβάνει χώρα στο Στρασβούργο ή τις Βρυξέλλες, ανάλογα με τις ανάγκες του Γραφείου. Ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου και την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους.

Οι ασκούμενοι στο Γραφείο του Διαμεσολαβητή πρέπει απαραιτήτως να έχουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Για τον λόγο αυτό, οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα. Για τους ίδιους λόγους, τα έγγραφα που αφορούν αιτήσεις πρακτικής άσκησης διατίθενται μόνο στην αγγλική γλώσσα.

Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων προσφέρει κάθε χρόνο περιορισμένο αριθμό αμειβομένων θέσεων πρακτικής ασκήσεως μέγιστης διάρκειας πέντε μηνών. Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται, κυρίως, στη Διεύθυνση Έρευνας και Τεκμηρίωσης, στη Διεύθυνση Τύπου και Πληροφόρησης, στη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης και στη Διεύθυνση Διερμηνείας.

Θέσεις εργασίας στα Ευρωπαϊκά Θεσμικά Όργανα

Ρόλος της EPSO είναι να υπηρετεί τα όργανα της ΕΕ παρέχοντάς τους διαδικασίες επιλογής υψηλού επιπέδου, αποδοτικές και αποτελεσματικές, ώστε αυτά να μπορούν να προσλαμβάνουν το κατάλληλο πρόσωπο για την κατάλληλη θέση την κατάλληλη στιγμή. Για να αποκτήσετε πλήρη εικόνα του πώς λειτουργεί η EPSO, παρακολουθήστε το βίντεο!

Η EPSO είναι μια διοργανική υπηρεσία αρμόδια για την επιλογή του προσωπικού όλων των οργάνων και των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της Επιτροπής των Περιφερειών, του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Κάθε όργανο προσλαμβάνει προσωπικό από τον κατάλογο επιτυχόντων που καταρτίζει η EPSO.

 

Θέσεις εργασίας σε επιχειρήσεις στην Ε.Ε. και τον Ε.Ο.Χ.

Το ΕURES είναι ένα δίκτυο συνεργασίας για τη διευκόλυνση της ελεύθερης διακίνησης των εργαζομένων στις 28 χώρες της ΕΕ καθώς και την Ελβετία, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία.

Το δίκτυο αποτελείται από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Συντονισμού, τα εθνικά γραφεία συντονισμού, τους εταίρους και τους συνδεδεμένους εταίρους του EURES.

Οι εταίροι του δικτύου μπορεί να είναι δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες απασχόλησης, συνδικαλιστικές οργανώσεις, ενώσεις εργοδοτών και άλλοι συναφείς παράγοντες της αγοράς εργασίας. Οι εταίροι παρέχουν πληροφορίες και υπηρεσίες τοποθέτησης και πρόσληψης σε εργοδότες και σε άτομα που αναζητούν εργασία, ενώ τα ευρωπαϊκά και τα εθνικά γραφεία συντονισμού επιβλέπουν τη διοργάνωση των δραστηριοτήτων στο ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο αντίστοιχα.

Επιπλέον, το EURES διαδραματίζει σημαντικό ρόλο παρέχοντας ειδικές πληροφορίες και διευκολύνοντας την εύρεση εργασίας προς αμοιβαίο όφελος των εργοδοτών και των μεθοριακών εργαζομένων σε διασυνοριακές περιοχές της Ευρώπης.

Στην πράξη το EURES παρέχει τις υπηρεσίες του μέσω της πύλης καθώς και μέσω ενός δικτύου 1.000 περίπου συμβούλων EURES που έρχονται καθημερινά σε επαφή με άτομα που αναζητούν εργασία και εργοδότες σε όλη την Ευρώπη.