Αθήνα08/10/2019
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει τη θετική αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο διαχειρίστηκε τον προϋπολογισμό της ΕΕ
Στην τελευταία του έκθεση σχετικά με τη διαχείριση του προϋπολογισμού της ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, που είναι ο ανεξάρτητος ελεγκτής των δαπανών της ΕΕ, επιβεβαίωσε ότι η Επιτροπή Γιούνκερ βελτίωσε σημαντικά τον τρόπο διαχείρισης του προϋπολογισμού της ΕΕ. Για 12η συνεχή χρονιά, οι ελεγκτές πιστοποίησαν την καλή κατάσταση των ετήσιων λογαριασμών της ΕΕ και, για 3η συνεχή χρονιά, διατύπωσαν γνώμη με επιφύλαξη όσον αφορά τις πληρωμές του 2018. Πρόκειται για θετική αξιολόγηση των στοχευμένων προσπαθειών της Επιτροπής Γιούνκερ να διασφαλίσει ότι κάθε ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ δαπανάται σύμφωνα με τους κανόνες και δημιουργεί προστιθέμενη αξία για τους πολίτες.
Ο Ευρωπαίος επίτροπος Προϋπολογισμού και Ανθρώπινων Πόρων, κ. Γκίντερ Χ. Έτινγκερ δήλωσε σχετικά: «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται σκληρά για να διασφαλίσει ότι κάθε ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ δαπανάται προς όφελος των πολιτών και δημιουργεί ενωσιακή προστιθέμενη αξία. Διασφαλίζουμε την πλήρη τήρηση των κανόνων και την ελαχιστοποίηση των σφαλμάτων. Χαιρόμαστε που οι προσπάθειές μας αποφέρουν καρπούς και που οι ανεξάρτητοι ελεγκτές μας για άλλη μια φορά επιβεβαίωσαν ότι κάναμε καλή δουλειά.»
Κράτη μέλη της ΕΕ — σημαντικοί εταίροι στη διαχείριση του προϋπολογισμού της ΕΕ
Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ από κοινού με διάφορους εταίρους —διαχειρίζεται περίπου το 75 % των δαπανών της ΕΕ από κοινού με τα κράτη μέλη της ΕΕ. Τα κράτη μέλη διαδραματίζουν καίριο ρόλο σε τομείς όπως η συνοχή και η γεωργία, στους οποίους το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού διοχετεύεται μέσω των εθνικών και περιφερειακών αρχών διαχείρισης. Η Επιτροπή διαθέτει αυστηρούς κανόνες για τη χρηστή και αποτελεσματική διαχείριση των πόρων. Συνεργαζόμαστε στενά με τα κράτη μέλη για να διασφαλίσουμε ότι ο προϋπολογισμός εκτελείται σύμφωνα με τους εν λόγω κανόνες και ότι κάθε ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ διατίθεται εκεί όπου είναι περισσότερο αναγκαίο.
Ο Ευρωπαίος επίτροπος Προϋπολογισμού και Ανθρώπινων Πόρων, κ. Γκίντερ Χ. Έτινγκερ δήλωσε σχετικά: «Τόσο η πολιτική συνοχής της ΕΕ όσο και η Κοινή Γεωργική Πολιτική μας έχουν αποδείξει την ικανότητά τους να επιτυγχάνουν καλά αποτελέσματα. Ταυτόχρονα, η συνοχή και η αγροτική ανάπτυξη παραμένουν οι πολιτικές των οποίων η διαχείριση παρουσιάζει τις μεγαλύτερες προκλήσεις, εξαιτίας των πολλών εμπλεκόμενων φορέων. Όποτε χρειάζεται, η Επιτροπή βοηθάει τα κράτη μέλη και τις διάφορες διαχειριστικές αρχές να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους. Οι μέχρι στιγμής προσπάθειές μας δείχνουν ότι είμαστε στον σωστό δρόμο και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε προς την ίδια κατεύθυνση».
Πλήρης αξιοποίηση του κάθε ευρώ
Για την Επιτροπή, είναι πολύ σημαντικό να διασφαλιστεί ότι κάθε ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ επιτυγχάνει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα σε κάθε τομέα πολιτικής. Γι’ αυτό έχουμε καταβάλει μεγάλες προσπάθειες να διασφαλίσουμε ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ όχι μόνο εκτελείται σύμφωνα με τους κανόνες, αλλά και χρηματοδοτεί έργα, τα οποία αντιμετωπίζουν προκλήσεις σε επίπεδο ΕΕ και κάνουν τη διαφορά για μεγάλο αριθμό ατόμων. Για παράδειγμα, στον τομέα της έρευνας, χάρη στο πρόγραμμα «Ορίζων 2020», το οποίο είναι το μεγαλύτερο δημόσια χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα στήριξης της έρευνας και της καινοτομίας στον κόσμο, η ΕΕ στηρίζει πάνω από 300 000 ερευνητές, συμπεριλαμβανομένων, από χτες, 18 βραβευθέντων με το βραβείο Νόμπελ, καθώς και φορείς καινοτομίας. Όσον αφορά την προστασία των συνόρων και τη διαχείριση της μετανάστευσης, τομέα καίριας σημασίας για τους πολίτες της ΕΕ, από το 2015 οι πρωτοβουλίες που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ έχουν συμβάλει στη διάσωση περίπου 760 000 ανθρώπινων ζωών στη Μεσόγειο και έχουν οδηγήσει σε μείωση των αφίξεων κατά 92 % το 2018 σε σύγκριση με την κορύφωση της μεταναστευτικής κρίσης το 2015.
Η έμφαση στην προστιθέμενη αξία της ΕΕ βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο της πρότασης της Επιτροπής για τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό για την περίοδο 2021-2027. Η Επιτροπή επιδιώκει να καθορίσει σαφέστερους στόχους και να εστιάσει περισσότερο στις επιδόσεις, ώστε να διευκολυνθούν η παρακολούθηση και η μέτρηση των αποτελεσμάτων, καθώς και η πραγματοποίηση αλλαγών εφόσον κρίνεται αναγκαίο. Με τον τρόπο αυτό, αναμένεται να βελτιωθεί περαιτέρω ο τρόπος με τον οποίο εκτελείται ο προϋπολογισμός της ΕΕ.
Απλούστεροι κανόνες για αυξημένη αποτελεσματικότητα της ενωσιακής χρηματοδότησης
Τα τελευταία χρόνια η Επιτροπή έχει καταβάλει προσπάθειες για την περαιτέρω απλούστευση των κανόνων βάσει των οποίων εκτελείται ο προϋπολογισμός της ΕΕ. Η απλούστευση των κανόνων συνεπάγεται ευκολότερη πρόσβαση στα κονδύλια και λιγότερα σφάλματα διαχείρισης
Ανάκτηση κονδυλίων της ΕΕ που δεν έχουν δαπανηθεί σωστά
Στόχος της Επιτροπής, ως διαχειριστή του ενωσιακού προϋπολογισμού, είναι να διασφαλίσει ότι, μόλις ένα πρόγραμμα περατώνεται και διεξάγονται όλοι οι έλεγχοι, ο εναπομένων κίνδυνος για τον προϋπολογισμό της ΕΕ είναι κάτω του 2 %, επίπεδο που θεωρείται σημαντικό από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή παρακολουθεί επί τόπου την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ. Εάν διαπιστωθεί ότι τα κράτη μέλη ή οι τελικοί δικαιούχοι δεν δαπανούν σωστά τα χρήματα της ΕΕ, η Επιτροπή μπορεί να ανακτήσει κονδύλια για να προστατεύσει τον ενωσιακό προϋπολογισμό. Η Επιτροπή εκτιμά ότι, το 2018 μετά από αυτές τις διορθώσεις και ανακτήσεις, ο εναπομένων κίνδυνος σφάλματος είναι κάτω του 1%.
Ιστορικό
Με τη δημοσίευση της ετήσιας έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου ξεκινά η ετήσια «διαδικασία απαλλαγής» του προϋπολογισμού της ΕΕ. Για να προετοιμάσει το έδαφος για αυτή τη διαδικασία, τον Ιούλιο του 2019, η Επιτροπή δημοσίευσε πληροφορίες σχετικά με τα έσοδα, τις δαπάνες, τη διαχείριση του προϋπολογισμού και τις επιδόσεις της ΕΕ στις ενοποιημένες δημοσιονομικές εκθέσεις και εκθέσεις λογοδοσίας. Οι εκθέσεις επιβεβαιώνουν ότι το 2018 ο προϋπολογισμός της ΕΕ πέτυχε συγκεκριμένα αποτελέσματα, συνέβαλε στην επίτευξη των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δημιούργησε προστιθέμενη αξία για τους πολίτες της ΕΕ και δαπανήθηκε σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ.
Το εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος δεν υποδηλώνει το μέγεθος της απάτης, της αναποτελεσματικότητας ή της κατασπατάλησης πόρων. Πρόκειται απλά για εκτίμηση των χρημάτων που έχουν ήδη καταβληθεί από τον προϋπολογισμό της ΕΕ παρά τη μη τήρηση ορισμένων κανόνων.
Περισσότερες πληροφορίες
Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα